Hier bent u:

Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Alle boven genoemde scholen vallen onder hetzelfde bestuur. Zaken die voor alle scholen belangrijk zijn worden ook samen met de ouders en de personeelsleden besproken en vastgesteld. Dit gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR. Van elke MR heeft een vertegenwoordiger zitting in de GMR. Het is niet noodzakelijk dat een MR-lid wordt voor gedragen, dit kan dus ook een ouder of leerkracht zijn die niet in de MR zit. De directeur-bestuurder is de gesprekspartner van de GMR.
De GMR komt zes tot acht keer per jaar in vergadering bijeen, vrijwel altijd met de directeur-bestuurder als belangrijkste gast, roulerend op een van de scholen. Op de agenda staan alle zaken die volgens de Wet op de Medezeggenschap moeten worden geagendeerd volgens het zogenaamde jaarplan. De vergaderingen zijn openbaar en ouders en leerkrachten zijn altijd als toehoorder van harte welkom. Alle vergaderstukken zijn voor alle ouders en leerkrachten beschikbaar op o.a. intranet.
Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR bestaat uit:
voorzitter: dhr. Herbert Schouten (oudergeleding)
lid: mw. Catrien de Boer (personeelsgeleding)
lid: dhr. Sander Aikema (oudergeleding)

De medezeggenschap (MR) en ouderraad (OR)

In elke school functioneert een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Wij vinden het belangrijk dat de school van ons allemaal is: van de kinderen, de ouders en de medewerkers. In de medezeggenschapsraad worden schoolse en beleidsmatige zaken met de ouders besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. De directeur vertelt aan de MR hoe het gaat in de school, legt zijn plannen en ook soms zijn zorgen voor aan de MR. De directeur kan zich na overleg met de MR ook laten vertegenwoordigen door een schoolleider. De directeur vertegenwoordigt ook het schoolbestuur in de MR. Soms vraagt hij advies over sommige zaken en soms vraagt hij instemming voor het beleid dat hij wil gaan voeren, zoals ook vast ligt in de Wet op de Medezeggenschap. In de MR hebben ouders en leerkrachten zitting. Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat de betrokkenheid van de ouders goed tot zijn recht komt.
Volgens de Wet op de Medezeggenschap dienen er tenminste 2 ouders en 2 personeelsleden in de MR van de school te zitten. Als de school groter is, zitten er meer mensen in de MR. Dit staat in het reglement van de GMR. Zie hiervoor ook de website.

In elke school hebben we ook een ouderraad. De ouderraad is belangrijk voor de school. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die graag bereid is om de school bij allerlei praktische zaken te helpen. Een goede ouderraad is onmisbaar voor iedere school. De ouderraad heeft ook veel betekenis voor het goede contact tussen school en ouders. In de ouderraad wordt vooral gesproken over het organiseren van allerlei activiteiten in de school voor de kinderen en soms ook voor hun ouders. En teamlid is doorgaans vast contactpersoon tussen team en OR.

PrintPagina printen