Hier bent u:

IKC De Linde

Adres:
Hunse 2
Postcode/Plaats:
9967 PS Eenrum
Telefoonnummer:
0595-492080
Directeur:
Petra van der Molen
Schoolleider:

IKC De Linde

Na een intensieve uitbreiding en interne verbouwing biedt IKC De Linde sinds 2019 onderdak aan de peuterspeelzaal, kinderopvang en het onderwijs. Daarnaast biedt het KindCentrum onderdak aan logopedie, consultatiebureau, spreekuur Social team, muziekschool Hunsingo en muziekvereniging Orpheus. Er wordt verder intensief samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen.

Vijf gelijke dagen model en continurooster
Sinds schooljaar 2015-2016 werken we met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan maar op school eten en drinken en spelen. Hierdoor is er meer rust, structuur en continuļteit voor kinderen en ouders.
Daarnaast werken we ook met het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen van 08.30 -14.00 uur naar school gaan. Hierdoor hebben de kinderen een langere middag in de zomer en winter. Voor ouders is het vijfgelijke dagen model ook prettig, omdat alle kinderen, jong en tijd, op dezelfde tijden naar school gaan. 

 

Richting
De naam van onze school is "IKC De Linde" bedacht in 2019 door een ouder. 

"De symboliek die van de Lindeboom uitgaat, is nauw verweven met de missie en visie zoals beschreven voor het Integraal Kind Centrum Eenrum.
 
De lindeboom was vroeger een heilige boom die in het midden van de dorpskern stond; net zoals het IKC midden in het dorpsleven staat. Met haar dikke stam en enorme kroon heeft de linde ook iets majestueus. Het blad is hartvormig en lichtgroenvan kleur. De boom bloeit voornamelijk bovenin de kroon, met bloemen in trosjes, beschermd door een schutblad. De kleuren en de uitstraling van de lindeboom passen erg goed bij de bouw, inrichting en het natuurlijk kleurgebruik van het IKC. De bladeren van de lindeboom laten duidelijk een jaarlijkse levenscyclus zien, zoals ook elk (school-)jaar voor de kinderen binnen het IKC een jaar uit hun levenscyclus en daarmee hun jaarlijkse ontwikkeling is.
De lindeboom staat onder andere symbool voor gezelligheid, warmte en hartelijkheid; bescherming en verbondenheid van de gemeenschap; rust, rechtvaardigheid en samenwerking. Deze symbolen komen veelal overeen met kernwoorden uit de missie en visie van het IKC.
De lindeboom wordt ook veel gebruikt als leiboom. Takken worden gebogen en de groei wordt bewust begeleid. Hierdoor ontstaat een dicht bladerscherm wat een natuurlijke bescherming geeft. Kinderen in het IKC worden in een veilige en natuurlijke omgeving uitgedaagd en gestimuleerd om te leren en te ontdekken. Bewuste begeleiding vanuit het IKC draagt bij aan deze groei en ontwikkeling.
Lindebomen kunnen erg oud worden. Dit komt niet door de duurzaamheid van het hout, maar omdat lindebomen een groot herstellingsvermogen bezitten. Ze vormen veel worteluitlopers aan de stamvoet, die kunnen uitgroeien tot nieuwe bomen. Op de grond hangende takken kunnen wortelen en uitlopen tot nieuwe bomen. De lindebomen blijft groeien en blijft zich met haar uitlopers ontwikkelen. Het IKC heeft krachten gebundeld met functies van onderwijs, opvang, ontwikkeling en zorg. Daarnaast blijft het IKC zich ontwikkelen en groeit verder uit door samen te werken met partners zoals GGD, CJG, bibliotheek, muziekschool, theaterschool, moestuinverenging en sportverenigingen."

 
Omdat De Linde de enige school in het dorp is, wordt de school door kinderen met verschillende religieuze achtergronden bezocht. Daarom besteedt de school aandacht aan  feestdagen zoals Kerstmis, suikerfeest en Pasen door zowel de Christelijke, Islamitsche  als de Humanistische invalshoek te bespreken. Hiervoor werken we ook vaak samen met de Kerkelijke gemeente Halfambt. 

Het eigene van IKC De Linde
De Linde is een echte dorpsschool met een brede, gedifferentieerde achterban. Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. Het gebouw is erg licht en het kleurgebruik is op basis van onze visie gekozen. Een natuurlijke, uitdagende omgeving.. De gemeenschapsruimte is het hart van de school. Door de openheid van deze ruimte, voelt een ieder die de school betreedt, zich meteen betrokken.
Het IKC ademt een sfeer uit van rust, veiligheid en vertrouwen. We staan voor kwalitatief, goed onderwijs waarbij naast de basisvakken de focus licht op sport en cultuur. We werken in de onderbouw (0-6 jaar) vanuit 1 gezamenlijke thema. Vanaf groep 4 werken we thematisch met de wereldoriėnterende vakken. Door thematisch te werken, vindt er meer verbinding en samenhang plaats tussen de vakken. 
De medewerkers voelen zich zeer betrokken bij de school. In hun optreden naar kinderen toe is duidelijk te merken, dat zij naar kinderen luisteren, hen serieus nemen.

Doordat we een IKC zijn, werken we intensief samen met de 0-4 jarigen. Naast afstemming van thema's werken we aan een doorgaande lijn. Dit werkt al zo goed, dat kinderen die al naar het voorschoolse gaan, geen wenmomenten meer hoeven hebben in het onderwijs. Ze zijn al kind aan huis. Driejarigen sluiten namelijk al geregeld aan in groep 1. We zijn heel erg bezig om te kijken wat de behoefte is van het kind. Op basis hiervan kijken we of een kind al voorzichtig kan meedraaien in groep 1 als hij of zij er aan toe is. Andersom gebeurt natuurlijk ook! Niet voor niets hebben we deuren tussen de lokalen gemaakt, om nog gemakkelijker de verbinding te leggen.

De "turnhal" zit aan het gebouw vast. We maken dan ook veel gebruik van deze ruimte. Alle kinderen van 2-12 jaar maken zowel onder als na schooltijd gebruik van deze gymzaal. 

Doordat de tennisvereniging, voetbalvereniging en sportvereniging binnen 50 meter afstand ligt van het IKC, werken we ook samen met tal van activiteiten.
  

Schoolgrootte
Het leerlingenaantal van De Linde schommelt de laatste jaren rond de 150 leerlingen in het onderwijs. Hiermee is De Linde een van de grotere scholen  van het Hogeland. Niet alleen kinderen uit het dorp Eenrum, maar ook steeds meer kinderen uit de omliggende dorpen beleven een plezierige schooltijd op De Linde. De peutergroepen bestaan uit ongeveer 30 kinderen en de kinderopvang en BSO maakt een enorme groei door. 

Onze site biedt heel veel informatie. Graag zien we ouders en kinderen graag "live", zodat we vol trots kunnen vertellen over onze IKC. Naast rationele factoren om voor een bepaalde school te kiezen, speelt namelijk gevoel ook een grote rol. Bel gerust voor een afspraak. 0595 -492080

Op "Scholen op de kaart" kunt u ook meer informatie over ons vinden en zeer gemakkelijk scholen met elkaar vergelijken. 

PrintPagina printen