Hier bent u:

s.w.s. De Dobbe

Adres:
Zuster Kortestraat 73
Postcode/Plaats:
9983 SW Roodeschool
Telefoonnummer:
0595-413394
Directeur:
Jaap Lesman
Schoolleider:
s.w.s. De Dobbe

Op pedagogisch gebied willen wij proberen een invulling te geven aan een periode in het leven van de leerlingen, waar ze met plezier en waardering op terugkijken. Belangrijk vinden wij dan ook:

* Veilig voelen
Kinderen die zich veilig voelen zijn meer ontspannen en kunnen daardoor zich gemakkelijker en beter ontplooien. Voorwaarden om dit te bereiken zijn het stellen van duidelijke afspraken binnen de school en binnen de groep. De school dient te zorgen voor een positieve en stimulerende sfeer. Er moet oog zijn voor de individuele leerling, zowel op cognitief (kennis) als op sociaal-emotioneel gebied.

* Zelfvertrouwen
Wanneer kinderen zich veilig voelen op de basisschool wordt er het nodige zelfvertrouwen opgebouwd. Dit kan ontwikkeld worden door de kinderen positief te benaderen. Een voorbeeld hiervan is: het benadrukken van wat goed gegaan is en niet wat er fout is.

* Zelfstandigheid
Het "Weer Samen Naar School"-beleid heeft er onder meer toe geleid dat iedere basisschool voor momenten moet zorgen waarop individuele leerlingen in hun eigen groep door de leerkracht begeleid kunnen worden. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen streven wij naar een gefaxeerde opbouw, waarin kinderen leren zelfstandig te werken.

*Verantwoordelijkheid
Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen en de materialen die op school worden gebruikt.

Didactisch beleid

Wij streven naar adaptief onderwijs, wat wil zeggen dat ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Daarom werken wij met het B-H-V systeem.
Basisstof is stof die alle leerlingen van de klas krijgen. Herhalingsstof is stof die leerlingen krijgen die de basisstof nog niet voldoende beheersen. Verrijkingsstof/Verdiepingsstof is stof voor leerlingen die de basisstof in voldoende mate beheersen.
Bij dit systeem wordt de leerstof in onderdelen gesplitst. De hele groep begint op hetzelfde moment met dezelfde leerstofonderdelen na een klassikale instructie. Na de basisstof (oefenwerk) en de toets bepaalt de leerkracht wie herhalingsstof krijgt en wie verrijking. De leerkracht gaat hierbij uit van de 80% en 60% normering. 80% van de opdrachten rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen moeten goed zijn om een voldoende te halen. De 60% normering wordt gebruikt bij de vakken aanrdrijkskunde, geschiedenis en natuur. Wanneer 60% van de opdrachten goed is heeft een leerling een 6. Na de groepsinstructie gaan de kinderen zelfstandig werken en geeft de leerkracht individuele instructie aan leerlingen die dat nodig hebben. In theorie zullen alle leerlingen de basisstof gaan beheersen. Het kan voorkomen dat binnen een groep leerlingen grote verschillen zijn in tempo en aanleg. In dat geval kan de leerkracht van het B-H-V systeem afstappen. Kinderen die met de basisstof eerder klaar zijn, gaan verder met een ander vak die ze die week af moeten hebben. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen aan het begin van de week een weektaak. Hierop staat wat er die dag afgemaakt moet worden. In de onderbouw werken de leerlingen met een dagtaak. Met dit zelfstandig leren heeft de leerkracht meer tijd om leerlingen met achterstanden te helpen.
PrintPagina printen